Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Školení - BOZP

        

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Žádný zákon nestanovuje, jak často by se mělo školení BOZP opakovat. Pouze říká, že pokud to vyžaduje povaha a závažnost potenciálního rizika, musí být opakováno v pravidelných lhůtách a termínech, které ale nejsou nikde specifikovány, takže četnost je pouze na uvážení a odpovědnosti zaměstnavatele. Školení by se tedy mělo opakovat tak často, aby to odpovídalo povaze práce a z ní vyplývajících rizik. Konkrétní lhůty periodického školení by mělo být stanoveno vnitropodnikovým předpisem či směrnicí, ve které by mimo jiné mělo být také uvedeno z čeho se školení skládá, jak často se provádí a jakou formou má probíhat. Obvykle je doba opakování 1x za 2 až 3 roky. Zpracovaný tematický plán a časový rozvrh je zpracován a uzpůsoben povaze pracovního zařazení.

Školení se musí provádět:

  • Při nástupu zaměstnance do práce – vstupní školení
  • Při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce
  • Při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech
  • Při dalších okolnostech, které mohou mít přímý vliv na bezpečnost práce
  • Pravidelné periodické školení
link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím